Algemene Voorwaarden “De Oeverhorst”

 

 1. Algemene
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van “De Oeverhorst”, adres Kemminckhorstweg 2a, 7722VN Dalfsen.
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’
 • Eigenaars / beheerders van “De Oeverhorst zijn Dick Timmerman en Yvonne Driessen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen
 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht (zie punt 4)

Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot De Oeverhorst ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten

 

 1. Accomodatie De Oeverhorst
 • De accommodatie is beschreven op de website www.deoeverhorst.nl
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van “De Oeverhorst” ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van de kamers gebruik maken
 1. Tarieven
 • De actuele appartementen prijzen staan beschreven op deoeverhorst.nl
 • De tarieven van De Oeverhorst zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten
 • Appartementen prijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW., schoonmaakkosten en toeristenbelasting.
 • Voor alle gebruikers geldt een minimaal verblijf van 2 nachten
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten
 • Alle vermeldingen op de website van De Oeverhorst (www.deoeverhorst.nl)) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. “De Oeverhorst” is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden
 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging

 

 1. Reservering en bevestiging
 • De reservering van een appartement in “De Oeverhorst” kan telefonisch of gereserveerd worden via de website “De Oeverhorst” www.deoeverhorst.nl
 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
 • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt “De Oeverhorst” een definitieve bevestiging per e-mail. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht
 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken
 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen

 

 1. Betaling
 • Nadat de reservering is bevestigd door De Oeverhorst, dient u de volledige verblijfskosten in één keer aan De Oeverhorst over te maken via Ideal.
 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL33RABO0312801181 tnv Mts. Timmerman/Driessen.
 • Als er gebruik is gemaakt van de inhoud van de wijncooler, dient u deze bij vertrek af te rekenen.

 

 1. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de gereserveerde appartement, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen kamers zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden
 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder: 
  • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos
  • bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs
  • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht
 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering per email worden doorgegeven aan info@deoeverhorst.nl

 

 1. Aankomst en vertrek 
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar
 • Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen
 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van de ingang van “De Oeverhorst” , garage en gehuurde appartement. De sleutel dient bij vertrek ingeleverd te worden.
 • Op de dag van aankomst zijn kamers vanaf 15:00 uur beschikbaar
 • Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde kamer uiterlijk om 11:00 uur te verlaten
 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats
 • Vertrektijd op zondagen tot en met 20:00

 

 1. Veiligheid en milieu
 • Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaatsen
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten
 • Blusmiddelen kunt uw vinden bij de voordeur van uw appartement.
 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder
 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan in de appartemeten vanwege de brandveiligheid
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf
 • De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar(s) / beheerder(s)

 

 1. Aansprakelijkheid
 • De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in De Oeverhorst zijn voor rekening van de gasten
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed
 • Bij verlies van sleutels van De Oeverhorst zijn alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht
 • De Oeverhorst is niet aansprakelijk voor storingen in de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties.

 

 1. Klachten, meningsverschillen
 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld
 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar

 

 1. Overmacht
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd
 1. Privacy
 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld

 

 1. Slotbepaling
 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald

 

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in De Oeverhorst.